การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 (1/2567)

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1
3 (1/2567)
ในวันพฤหัสบดีที่
8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading