การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 (2/2567)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1
(25 มกราคม 2566 – 24 มกราคม 2567) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

 

Loading