การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2567 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์) เพื่อดำเนินการสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

 

 

Loading