การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2567 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งมีผู้บริหารที่ได้รับการประเมิน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์)
2. คณบดีคณะโลจิสติกส์ฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ)

 

 

Loading