การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

            ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

การประชุมคณะกรรมการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 4 วาระที่ 1 (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) ครั้งที่ 3/2565

           เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 4 วาระที่ 1 (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 3 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Loading

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ณ บริเวณโถง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป อนุกรรมการฝ่ายประจำหน่วยเสนอชื่อ ขานรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ โดยไม่นับความถี่หรือหยั่งเสียง และสรุปรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด ลงในแบบฟอร์มรายงานสรุปผลการเสนอชื่อ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป  

Loading

การประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารฯ โดยมี ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading