การประชุมคณะกรรมการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 2 ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นกรรมการ ดร.ปริญญา สร้อยทอง (ประธานสภาอาจารย์) เป็นกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา Read more

Loading

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2567 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งมีผู้บริหารที่ได้รับการประเมิน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์) 2. คณบดีคณะโลจิสติกส์ฯ (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ)    

Loading

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ งกรรมการสภาอาจารย์ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 308 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

การประเมินฯผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (รองศาสตราจารย์ ดร.เภส้ชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา) เพื่อดำเนินการสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

Loading

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2567วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

การประชุมตัวแทนของส่วนงาน เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยได้เรียกประชุมตัวแทนของส่วนงานเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2561

Loading

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2567

ภาพการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 102อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร      

Loading