การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 3/2565 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ซึ่งมีผู้บริหารที่ได้รับการประเมิน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล)
  2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจารุภา วิโยชน์)
  3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์)

Loading