การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพการเสนอเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

« of 6 »

Loading