การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ภาพการเสนอเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

« of 6 »

Loading