การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่3/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน) ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 3 วาระที่ 1 (25 มกราคม 2562 – 24 มกราคม 2565) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ สีลาอุดมลิปี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

11 total views, 1 views today