ผู้แทนสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอความจำเป็นต้องนำ ม.นเรศวร ออกนอกระบบราชการ

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 405 ช้ัน 4 อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …. ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2 โดยมีนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. …. โดยเชิญ ผู้แทนสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และอธิการบดีมหาวิทยาลัย นเรศวร มาแสดงความเห็น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำเสนอ ถึงเหตุผล ความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องออกนอกระบบราชการมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • การแข่งขันด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องปรับตัว เพื่อให้แข่งขันในระดับประเทศและระดับโลกได้
  • การเป็นส่วนราชการทำให้ขาดความคล่องตัวมีข้อจำกัดด้านระเบียบข้อบังคับไม่สามารถ ลงทุนร่วมกับเอกชนได้
  • ปัจจุบันบุคลากร มีพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 86 และเป็นข้าราชการ ร้อยละ 9 ซึ่งได้จัดทำโครงสร้างรองรับการเปลี่ยนผ่านไว้แล้ว

 

คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตและข้อห่วงใยเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่เป็น รายรับของมหาวิทยาลัยในอนาคตซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่ออัตราค่าศึกษา ความมั่นคงของบุคลากร และการเปลี่ยนสภาพของมหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงประโยชน์ของคนชั้นฐานราก (เกษตรกร คนยากจน) ในพื้นที่เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมที่ดีขึ้นได้หรือไม่ โดยไม่เน้นความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย และประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการหรือนายทุนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตว่า ควรมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกองทุนพัฒนาพื้นท่ีในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนฐานรากด้วย

Cr.โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ….

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25 total views, 1 views today