การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 /2565

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 /2565 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมนเรศวร

24 total views, 3 views today