ภาพการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” (กองทุนเกื้อกูล)

ภาพการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” (กองทุนเกื้อกูล)

ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุม Main Conference CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

โดยมี ผศ.น.สพ.ตร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นวิทยากร

จัดโดย สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Download เอกสารประกอบ >>> Download

 

 

9 total views, 1 views today