การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ครั้งที่3/2565

เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (นายพีระ สำเภาเงิน) ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 3 วาระที่ 1 (31 มีนาคม 2562 – 30 มีนาคม 2565) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

20 total views, 3 views today