การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะโลจิสติกส์ฯ และ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ครั้งที่3/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 ของ

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์) ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2565)

2.  คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ) ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1 (18 เมษายน 2564 – 17 เมษายน 2565)

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

20 total views, 2 views today