การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Mini Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ เป็นประธานในทีประชุม จำนวน 3 คณะ ได้แก่

  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ (รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี) ครั้งที่ 1/2566
  2. คณบดีคณะนิติศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย) ครั้งที่ 3/2566
  3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน) ครั้งที่ 3/2566

 

Loading