การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ได้มีการประชุมตัวแทนส่วนงานเพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

Loading