การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 2/2566 ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (23 พฤษภาคม 2565 – 22 พฤษภาคม 2566) ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

Loading