การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 2
(29 มิถุนายน 2565 – 28 มิถุนายน 2566) ณ คณะสังคมศาสตร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

Loading