การเลือกตั้งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

การเลือกตั้งประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading