การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ของคณบดีคณะสังคมศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ) ในการปฏิบัติงานครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 2 (29 มิถุนายน 2565 – 28 มิถุนายน 2566) ครั้งที่ 3/2566
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

Loading