การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(4/2566)

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10(4/2566)

ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading