การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Loading