ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (5/2566)

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (5/2566)
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading