การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพัชราภรณ์ สุดชาฎา) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1
(27 สิงหาคม 2565 – 26 สิงหาคม 2566) ณ คณะเภสัชศาสตร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

Loading