การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1
(26 กันยายน 2565 – 25 กันยายน 2566) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

Loading