สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 318 (13/2566) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 304 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Loading