การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ครั้งที่ 1/2566 และของผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ)
ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (25 พฤศจิกายน 2563 – 24 พฤศจิกายน 2566) ครั้งที่ 1/2566

2. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย)
ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (28 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวา 2566) ครั้งที่ 1/2566

 

Loading