การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ครั้งที่ 2 (1/2567)

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (25 พฤศจิกายน 2563 – 24 พฤศจิกายน 2566) ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

Loading