การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้อํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (1/2567)

เมื่อจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผู้อํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (28 ธันวาคม 2565 – 27 ธันวาคม 2566) ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

Loading