การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันอังคารที่ที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (25 มกราคม 2566 – 24 มกราคม 2567) ครั้งที่ 1/2567

 

Loading