การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 และของคณบดีคณะโลจิสติกและดิจิทัลซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์)
ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2567) ครั้งที่ 1/2567

2. ของคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ)
ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (18 เมษายน 2564 – 17 เมษายน 2567) ครั้งที่ 1/2567

 

Loading