การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวรและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 1 (31 มีนาคม 2566 – 30 มีนาคม 2567) ครั้งที่ 1/2567

 

 

Loading