ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 (3/2567)

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 (3/2567)

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading