การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปและการออกแบบ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปและการออกแบบ (รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (28 มีนาคม 2564 – 27 มีนาคม 2567) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

Loading