การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 3 วาระที่ 1 (18 เมษายน 2564 – 17 เมษายน 2567) ณ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

Loading