การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ
ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา) ในการปฏิบัติงานครบรอบ ปีที่ 1 วาระที่ 31 มีนาคม 2566 – 30 มีนาคม 2567) ณ สำนักหอสมุด และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

 

Loading