การประชุมตัวแทนของส่วนงาน เพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยได้เรียกประชุมตัวแทนของส่วนงานเพื่อเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ณ ห้องประชุมนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ ทั้งนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ พ.ศ. 2561

« of 2 »

Loading