การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการสรรหา
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading