การประเมินฯผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมนเรศวร 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (รองศาสตราจารย์ ดร.เภส้ชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา) เพื่อดำเนินการสรุปผล ให้ข้อเสนอแนะ และนำผลเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

Loading