ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ และประเภททั่วไป

Download

Loading

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ได้มีการประชุมตัวแทนส่วนงานเพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

Loading

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 312 (7/2566) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

Loading

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรมีมติแต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่ 312 (7/2566) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป download >> คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  

Loading